Oudervereniging

Sinds 19 oktober 2000 heeft onze school een Oudervereniging met een bestuur. 

Doelstellingen van de Oudervereniging; 
• Bevordering van de bloei van de school. 
• Bevordering van de interesse van de ouders van de school. 
• Bevordering van ondersteunende werkzaamheden door de ouders. 
• Belangenbehartiging van de ouders bij de MR, het team, de schoolleiding en het bevoegd gezag. 
• De OV geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de MR.
• De administratie van schoolkampgelden. 

De Oudervereniging doet in algemene zin alles wat deze doelstelling kan bevorderen. De vergaderingen van de Oudervereniging zijn openbaar. Ongeveer 4 maal per jaar vergadert het bestuur van de OV met een leerkracht namens het team.  
 

OUDERBIJDRAGE

Een aantal van de genoemde activiteiten kunnen niet uit de reguliere financiering van de rijksoverheid bekostigd worden. Aan de ouders wordt daarom een bijdrage gevraagd. De hoogte van het bedrag wordt, evenals de uitgavenbegroting, jaarlijks vastgesteld. De ouderbijdrage is €50,- per kind. Een hogere bijdrage wordt overigens zeer op prijs gesteld.  
In de loop van het schooljaar ontvangt u een betalingsverzoek per kind via WisCollect. Hierin staat aangegeven hoe u kunt betalen. De bijdrage is in principe vrijwillig. Wij zouden het echter jammer vinden als er, doordat te weinig mensen de bijdrage betalen, bepaalde activiteiten geen doorgang meer kunnen vinden.

Overzicht uitgaven Oudervereniging:

  • Aanschaffingen, speciale uitgaven Bijdrage aan schoolplein
  • Communicatie; Drukwerk van de schoolkrant.
  • Evenementen; Activiteiten, hapje/drankje en aanschaf van materialen rondom feestelijkheden als Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, het themaproject, het Back-to-School feest, de muziekavond en het afscheid van groep 2,4,6 en 8 (Jeugdtheaterhuis).
  • Excursies; (inclusief kosten busvervoer) Excursies voor diverse groepen en de Vogelwijkspeeltuin.
  • Leermiddelen; Diverse activiteiten ter ondersteuning van het lesprogramma. Bijvoorbeeld materialen voor techniek- en creatieve activiteiten, materiaal voor de schooltuin en materiaal voor de aandachtshoek.
  • Diverse kosten van de oudervereniging Kosten voor het organiseren van bijeenkomsten, werkavonden/ouderavonden, administratie- en bankkosten.
  • Schoolgebonden kosten Verplichte contributie Nederlandse Montessori Vereniging.
     
CONTACT

Het postadres van de Oudervereniging is dat van de school. U kunt ook een e-mail sturen aan oudervereniging@montessorischool-oegstgeest.nl. Lijkt het u leuk om actief te zijn in de Oudervereniging? Neemt u dan contact op met Sophie de Leeuw, voorzitter, via genoemd e-mailadres.