Algemeen

De school communiceert met ouders via de app Social Schools. Deze is te downloaden op uw telefoon maar ook te bezoeken op internet. Ouders krijgen een persoonlijke code die gekoppeld is aan hun kind en de klas van het kind. Alleen met deze koppelcode heeft men toegang tot dit communicatiekanaal.

NIEUWSBRIEF

Via de maandelijkse nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van de grote lijnen in en rond school e.d.. Deze nieuwsbrief wordt gedeeld via Social Schools vanuit de directie. De overige berichten in Social Schools vormen een verzameling van nieuwsberichten die in een periode van een week in de Social School App van onze school een plaats hebben gekregen. Wij proberen de nieuwsberichten ook in het Engels te verspreiden. Voor de Engelse versie zijn wij afhankelijk van ouders die de MontjesMaat wil vertalen voor ons. Wilt u ons hierbij helpen? Geef dit dan door aan sylvia@montessorischool-oegstgeest.nl.

• VERZEKERINGEN

Het bestuur heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering.

Ongevallenverzekering
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit of overlijden leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voorzover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstanden.

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school c.q. het schoolbestuur is alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad, welke kan worden toegerekend. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Een voorbeeld hiervan is wanneer tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril aankomt: die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Verder wil de school c.q. het schoolbestuur de ouders en de leerlingen hier nadrukkelijk wijzen op het feit dat de school zelf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor diefstal uit garderobe, fietsenstalling, locker etc.

Rechtsbijstandverzekering
Deze verzekering biedt dekking voor verhaals- en strafbijstand voor de leerlingen. Deze dekking geldt gedurende de schooltijd.

Polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de schooladministratie. Als ouders/verzorgers de dekking van deze verzekeringen onvoldoende vinden, dient de ouder/verzorger op eigen initiatief voor bijverzekering zorg te dragen. Voor andere of hogere vergoedingen kan de school c.q. het schoolbestuur niet aansprakelijk gesteld worden.

OVERBLIJVEN

Vanuit onze montessoriaanse visie vinden wij het belangrijk dat alle kinderen overblijven. Op onze school wordt het overblijven in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Oegstgeest georganiseerd. De kinderen eten in de groep samen met de leerkracht en een leid(st)er van de SKO. Na het eten spelen de kinderen, onder begeleiding van de SKO, buiten.

Aan deze overblijfregeling zijn kosten verbonden: deze kosten zijn op te vragen bij de schoolleiding. De gang van zaken tijdens deze tussenschoolse opvang is beschreven in ‘Het overblijfplan Montessorischool’. Dit plan is bij de directie op te vragen. Voor de betaling van het overblijfgeld wordt gebruik gemaakt van een automatische incasso, dit om de administratieve rompslomp te beperken. Bij inschrijving van uw kind(eren) is het de bedoeling dat u meteen ook de ‘Overeenkomst Overblijfvoorziening’ tekent.

OUDERPARTICIPATIE

Een goede samenwerking tussen school en ouders is voor het kind erg belangrijk. Deze samenwerking betreft uiteraard de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Hoe meer de aanpak op school en thuis op elkaar is afgestemd, hoe duidelijker het voor het kind is. Daarnaast is het voor het kind stimulerend als ouders bij de dagelijkse gang van zaken of bij activiteiten betrokken zijn. Gedurende het hele schooljaar worden er veel activiteiten georganiseerd voor en door de kinderen op school. Te denken valt aan de ‘open podia’, projecten, sportdagen, de bibliotheek en de eindpresentatie van groep 8. Veel activiteiten zijn niet mogelijk zonder een actieve bijdrage van ouders. Ouders kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren door zich op te geven als:

 • Klassenmoeder of -vader (contactpersoon/klassenhulp)
 • Klusjesman of -vrouw- 
 • Sport-, tuin- of computerouder
 • Leesmoeder of -vader (of -oma, -opa!)
 • Bibliotheekmedewerker
 • Hulp bij creatieve middagen
 • Chauffeur voor excursies e.d.
 • Redactielid van de schoolkrant
 • Lid van de Medezeggenschapsraad of Oudervereniging

In de Montjesmaat wordt regelmatig een beroep op ouders gedaan voor de vermelde of andere activiteiten. Ook los daarvan kunt u zich opgeven bij de leerkracht. Werk en denk met ons mee in het belang van de kinderen.

OUDERBIJDRAGE

Een aantal van de genoemde activiteiten kunnen niet uit reguliere gelden bekostigd worden. Aan de ouders wordt daarom een bijdrage gevraagd. De hoogte van het richtbedrag wordt, evenals de uitgavenbegroting, op de jaarvergadering vastgesteld. In het vorig schooljaar bestond dit uit een basisbijdrage van € 50 per kind. Een hogere bijdrage wordt overigens zeer op prijs gesteld. Komt uw kind in de loop van het schooljaar op school dan is de ouderbijdrage naar verhouding (richtbedrag € 5,00 per maand). De bijdrage is in principe vrijwillig. Wij zouden het echter jammer vinden als er, doordat te weinig mensen de bijdrage betalen, bepaalde activiteiten geen doorgang meer kunnen vinden

OUDERVERENIGING (OV)

Sinds 19 oktober 2000 heeft onze school een Oudervereniging met een bestuur. De namen van de zittende bestuursleden kunt u navragen bij de directie van de school. Doelstellingen van de Oudervereniging:

 • Bevordering van de bloei van de school
 • Bevordering van de interesse van de ouders voor de school
 • Bevordering van ondersteunende werkzaamheden door de ouders
 • Belangenbehartiging van de ouders bij de MR, het team, de schoolleiding en het bevoegd gezag. De OV geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de MR