Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Elke raad ontwikkelt een beetje zijn eigen cultuur. Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op het personeels- en onderwijskundig beleid van directie en bestuur.

De veranderingen die op school gehouden worden zijn openbaar. Aankondiging vindt plaats in de agenda van de school. De notulen zijn op te vragen bij de directie. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden, drie leerkrachten en drie ouders.  

De medezeggenschapsraad (MR) van de Openbare Montessoribasisschool heeft als doel de directie en het bestuur te adviseren en in te stemmen met het beleid m.b.t. de organisatie en uitvoering van onderwijs en personeelszaken. De MR is een orgaan dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw in het onderwijs werd ingevoerd en in 1992 in de Wet Medezeggenschap Onderwijs is vastgelegd. Deze wet is inmiddels vernieuwd met de komst van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) op 1 januari 2007. In deze wet is o.a. de bevoegdhedenverdeling opgenomen.

De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte, wordt de MR over een aantal zaken om een advies dan wel om instemming gevraagd. De MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan. Met name als het gaat over rechtspositie van het personeel heeft de PMR (personeelsgeleding) alleenrecht. De MR praat mee over o.a.: onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, de begroting en de jaarrekening, en het formatieplan. Maar ook meer alledaagse zaken zoals het trakteerbeleid en de open dag worden in de MR besproken.

De MR heeft een samenwerking met zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding welke vertegenwoordigd zijn in de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad heeft als doel het bestuur en de directeur van het bestuur van onze school, OPOO (Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest) te adviseren en in te stemmen met het beleid m.b.t. de organisatie en uitvoering van onderwijs en personeelszaken op bestuursniveau. OPOO is het bestuur van de vier openbare basisscholen in Oegstgeest.


SAMENSTELLING

De medezeggenschapsraad bestaat uit een even aantal personeelsleden en ouderleden. Het aantal leden van de MR  wordt gelijk verdeeld over de personeelsgeleding (PMR) en de oudergeleding (OMR). De oudergeleding van de MR wordt gekozen op basis van een algemene verkiezing. De zittingstermijn van de individuele leden is twee jaar. 

In de oudergeleding zitten in het schooljaar 2022-2023: - Carlijn Hoogeveen  (voorzitter), Tessa Mearns, Roselin van der Torren & Miranda van Eck.
In de personeelsgeleding zitten in het schooljaar 2022-2023: Irene Dijkstra (secretaris), Jori de Bruijn, Karlijn Emmers & Marceline Steenbergen. 

Formeel gezien maakt de directeur van de school geen deel uit van de MR. Alle leden van de MR stellen het echter bijzonder op prijs wanneer Agnes Sormani de vergaderingen bijwoont. Dit komt de informatievoorziening ten goede. Het staat de MR vrij desgewenst zonder de directeur bijeen te komen. 

 

BIJEENKOMSTEN

De MR komt op de volgende data bij elkaar. De vergaderingen zijn open, iedereen is dus welkom om bij een MR vergadering aan te sluiten. Wanneer u wilt aansluiten, vragen wij u aan te melden via een mail naar: mr@montessorischool-oegstgeest.nl

- Maandag 12 september 20:00 uur
- Maandag 28 november 20:00 uur
- Maandag 16 januari 20:00 uur
- Maandag 20 maart 20:00 uur
- Maandag 22 mei 20:00 uur

 

CONTACT

U kunt uw vragen of opmerking per e-mail sturen naar mr@montessorischool-oegstgeest.nl. Deze e-mail komt terecht bij de secretaris. Deze zal uw e-mail doorsturen naar het juiste lid/de juiste leden van de MR. U kunt de leden van de MR natuurlijk ook aanspreken op school.   
 

DOCUMENTEN

De Wet op de Medezeggenschap vindt u hier. (http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685) Het huishoudelijk reglement van de MR vindt u hier.