Medezeggenschapsraad

English below

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR praat mee over o.a.: onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, de begroting en de jaarrekening, en het formatieplan. Maar ook meer alledaagse zaken zoals het trakteerbeleid en de open dag worden in de MR besproken. De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan en betrekt hierbij actief ouders en leerkrachten van de school.

Samenstelling:

De medezeggenschapsraad van de Openbare Montessorischool Oegstgeest bestaat uit een even aantal personeelsleden en ouderleden; vier personeelsleden en vier ouders. De zittingstermijn van de individuele leden is twee jaar. Als er vacatures zijn, worden nieuwe leden geworven via de nieuwsbrief en SocialSchools. Als er meer kandidaten zijn dan vacatures, wordt er een algemene verkiezing gehouden.

In de oudergeleding zitten in het schooljaar 2023-2024: Carlijn Hoogeveen (voorzitter) en Tessa Mearns. Er zijn twee vacatures voor een derde en vierde ouder. In de personeelsgeleding zitten in het schooljaar 2023-2024: Irene Dijkstra (ook GMR-lid), Jori de Bruijn, Karlijn Emmers & Marceline Steenbergen (secretaris). 

Hier stellen de leden zich voor >>

De directeur van de school maakt geen deel uit van de MR. Wel hebben de MR en de directie nauw contact met elkaar en woont Agnes Sormani (directrice) soms (een deel van) de vergaderingen bij. Dit komt de informatievoorziening ten goede. 

Bijeenkomsten

De MR komt tijdens het schooljaar 2023-2024 op de volgende data bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar, iedereen is dus welkom om bij een MR vergadering aan te sluiten als toehoorder. Wanneer u wilt aansluiten, vragen wij u aan te melden via een mail naar: mr@montessorischool-oegstgeest.nl. De vergaderingen vinden in principe op school plaats.

- Maandag 11 september 20:00 uur

- Maandag 6 november 20:00 uur (tot 22:00!)

- Maandag 29 januari 20:00 uur

- Maandag 25 maart 20:00 uur

- Maandag 10 juni 20:00 uur

Aankondiging van de vergaderingen vindt ook plaats in de kalender van de school op SocialSchools en ook de agenda’s en notulen van de vergaderingen worden via SocialSchools gedeeld.

Het huishoudelijk reglement en de jaarverslagen van de MR vindt u onderaan deze pagina.

Samenwerking GMR

De MR maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting OPOO (Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest). Binnen de OPOO-stichting werkt de Openbare Montessoribasisschool nauw samen met drie andere openbare basisscholen in Oegstgeest. De manier waarop de OPOO-stichting medezeggenschap regelt, is via de GMR. Deze raad heeft als doel om het bestuur van de OPOO-stichting te adviseren en goedkeuring te verlenen aan het beleid met betrekking tot onderwijs en personeelszaken op het niveau van het gezamenlijk bestuur.

Contact

Heeft u als ouder of personeelslid interessante ideeën, zijn er zaken die u storen of heeft u vragen voor de medezeggenschapsraad. We horen graag van u! U kunt uw vragen of opmerkingen per e-mail sturen naar mr@montessorischool-oegstgeest.nl. Deze e-mail komt terecht bij de secretaris. Deze zal uw e-mail doorsturen naar het juiste lid/de juiste leden van de MR. U kunt de leden van de MR natuurlijk ook aanspreken op school.   

Meer infomatie

Meer informatie over medezeggenschap in het Nederlandse onderwijs is te vinden op de website Ouders & Onderwijs.

De Wet op de Medezeggenschap vindt u hier. (http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685

 

Representative Advisory Council

The Representative Advisory Council, or Medezeggenschapsraad (MR), is a legally established council where parents and teachers can contribute to the school's policies. The MR often plays an advisory role, but sometimes also has a decision-making function in policy matters. The MR participates in discussions about various topics, including educational developments, budgeting, financial reports, and staffing plans. It also addresses more everyday matters such as the treat policy and open house events. The MR is required and allowed to engage with various school-related issues, both in response to requests and proactively, actively involving parents and teachers from the school.

Composition

The MR of the Openbare Montessori School Oegstgeest consists of an equal number of staff members and parent representatives: four of each. The term for individual members is two years. When there are vacancies, new members are recruited through the newsletter and SocialSchools. If there are more candidates than vacancies, a general election is held.

The parent representatives for the school year 2023-2024 are: Carlijn Hoogeveen (chair) and Tessa Mearns. There are two  vacancies for a third and fourth parent member.

The staff representatives for the school year 2023-2024 are: Irene Dijkstra (also GMR member), Jori de Bruijn, Karlijn Emmers & Marceline Steenbergen (secretary).

Meet the members here >>

The school's principal is not part of the MR. However, the MR and the school administration maintain close contact, and Agnes Sormani (principal) regularly attends (part of) the meetings. This enhances communication and information sharing.

Meetings

The MR will convene on the following dates during the school year 2023-2024. The meetings are open to the public, so anyone is welcome to join an MR meeting as an observer. If you would like to attend, we kindly ask you to RSVP by sending an email to: mr@montessorischool-oegstgeest.nl. The meetings are generally held at the school premises

- Monday September 11, 20:00

- Monday November 6, 20:00 (until 22:00!)

- Monday January 29, 20:00

- Maandag March 25, 20:00

- Maandag June 10, 20:00 

The meetings are also announced via the school's calendar on SocialSchools. The agendas and minutes of the meetings are shared via SocialSchools as well.

You can find the house rules and the annual reports of the MR at the bottom of this page.

GMR collaboration

The MR is part of the Joint Representative Advisory Council, or Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), of the OPOO Foundation (Public Primary Education Oegstgeest). Within this Foundation, the Openbare Montessorischool closely collaborates with three other public primary schools in Oegstgeest. This council provides advice to and grants approval for the policies regarding education and personnel matters at the level of the joint administration of the OPOO Foundation.

Contact

If you are a parent or staff member with interesting ideas, concerns, or questions for the MR, we would love to hear from you! You can send your questions or comments via email to mr@montessorischool-oegstgeest.nl. This email will reach the secretary, who will forward it to the appropriate member(s) of the MR. Of course, you can also approach the MR members in person at the school.

More information

More information about participation in Dutch education can be found on the Parents & Education website (in Dutch only).

You can find the Law on Participation here: http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685