Passend onderwijs

Algemeen
In oktober 2012 werd het wetsvoorstel passend onderwijs aanvaard, wat betekent dat scholen sinds 1 augustus 2014 zorgplicht hebben. De scholen zijn ervoor verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Het is de bedoeling van de wet dat zoveel mogelijk kinderen het regulier onderwijs volgen. De doelen van deze wet zijn:

  • Zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken onderwijsbeperking.
  • De leraren zijn beter toegerust;- er is minder bureaucratie.
  • Budgettaire beheersbaarheid en transparantie.
  • Minder kinderen zitten thuis.
  • De inzet van extra ondersteuning in het onderwijs wordt beter afgestemd.

Onze school participeert in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden. De scholen binnen PPO regio Leiden verzorgen samen passend onderwijs voor kinderen van 4 – 13 jaar. We gaan daarbij uit van hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun talenten. Bij het samenwerkingsverband zijn zowel de gewone basisscholen als de scholen voor speciaal (basis) onderwijs betrokken. De gemeenten binnen onze regio zijn: Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden. Klik hier voor meer informatie over Passend Primair Onderwijs in onze regio. Voor meer algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de volgende website: http://www.passendonderwijs.nl/  

Op de Montessorischool wordt, vanuit de montessorivisie, al veel aandacht besteed aan de onderwijsbehoeften van het individuele kind. In de groepen werken kinderen aan eigen leerdoelen en op het Leerplein kan aandacht aan kinderen gegeven worden die extra hulp of uitdaging nodig hebben. Meer informatie over het Leerplein en begeleiding kunt u op deze schoolwebsite vinden.

Adviseur passend onderwijs en expertteam
Vanuit het samenwerkingsverband worden wij als school extern ondersteund door een onderwijsspecialist passend onderwijs en experts vanuit het expertteam. In dit team zitten specialisten op het gebied van gedrag, motoriek, spraaktaal- en leerproblematiek. Op het moment dat wij als school handelingsverlegen zijn, schakelen we deze specialisten in. Zij kijken mee, adviseren en coachen leerkrachten en/of de intern begeleider met als doel passend onderwijs, gericht op de onderwijsbehoeften van het kind.

Specialist passend onderwijs en expertise centrum
Vanuit het samenwerkingsverband worden wij als school ondersteund door een specialist passend onderwijs (PPO regio Leiden) en experts uit het expertise centrum (AED Leiden). In dit team zitten specialisten op het gebied van gedrag, motoriek, spraak-, taal-  en leerproblematiek. Op het moment dat wij als school handelingsverlegen zijn, schakelen we deze specialisten in. Zij kijken mee, adviseren en coachen leerkrachten en/of de intern begeleider met als doel passend onderwijs, gericht op de onderwijsbehoeften van het kind. 

Ondersteuningsteam
Een ondersteuningsteam is een overleg op school met ouders waarin de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat. Ouders en school zoeken samen naar wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Waar gaat het om? 
In de meeste gevallen doorlopen kinderen de school zonder problemen, maar soms gaat het (tijdelijk) wat minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er “hulptroepen” kunnen worden ingeroepen. In dat geval kan een kind besproken worden in het ondersteuningsteam van de school.

Wanneer komt een kind voor bespreking in aanmerking? 
In een ondersteuningsteam werken deskundigen vanuit het onderwijs samen met de ouders, het jeugd- en gezinsteam en eventueel andere betrokkenen. Mochten er zorgen zijn over een kind dan kan via de intern begeleider van de school een beroep op deze deskundigen gedaan worden. De intern begeleider van de school is daarbij als contactpersoon de spin in het web.

Hoe werkt een ondersteuningsteam? 
Een ondersteuningsteam biedt ‘overleg op maat’. Per kind wordt gekeken wie er uitgenodigd worden. Ouders zijn altijd aanwezig. Aan het eind van de bespreking worden doelen gesteld en wordt afgesproken wie actie onderneemt en wanneer. Ook wordt afgesproken wie er voor zorgt dat afspraken worden nagekomen. Ouders worden direct betrokken bij verdere advisering en de gemaakte afspraken. Eventueel kan in een volgende bespreking worden teruggekoppeld of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en welke resultaten deze voor het kind hebben gehad. De voortgang van de afspraken worden intern gevolgd in een ondersteuningsoverleg dat vier keer per jaar plaats vindt.