Passend onderwijs

Algemeen
In oktober 2012 werd het wetsvoorstel passend onderwijs aanvaard, wat betekent dat scholen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht hebben. De scholen zijn ervoor verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind, dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Het is de bedoeling van de wet dat zoveel mogelijk kinderen het regulier onderwijs volgen.

De doelen van deze nieuwe wet zijn:

  • Zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken onderwijsbeperking
  • De leraren zijn beter toegerust;- er is minder bureaucratie
  • Budgettaire beheersbaarheid en transparantie
  • Minder kinderen zitten thuis
  • De inzet van extra ondersteuning in het onderwijs wordt beter afgestemd.

Onze school participeert in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.De scholen binnen PPO regio Leiden verzorgen samen passend onderwijs voor kinderen van 4 – 13 jaar. We gaan daarbij uit van hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun talenten. Bij het samenwerkingsverband zijn zowel de gewone basisscholen als de scholen voor speciaal (basis) onderwijs betrokken. De gemeenten binnen onze regio zijn; Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden. Klik op het hier om meer informatie lezen over Passend Primair Onderwijs.

Op de Montessorischool wordt, vanuit de montessorivisie, al veel aandacht besteed aan de onderwijsbehoeften van het individuele kind. In de groepen werken kinderen aan eigen leerdoelen en op het Leerplein kan aandacht aan kinderen gegeven worden die extra hulp of uitdaging nodig hebben. Meer informatie over het Leerplein en begeleiding kunt u op deze schoolwebsite vinden. Voor meer informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de volgende website: http://www.passendonderwijs.nl/  

Adviseur passend onderwijs en expertteam
Vanuit het samenwerkingsverband worden wij als school ondersteund door een adviseur passend onderwijs en experts uit het expertteam. In dit team zitten specialisten op het gebied van gedrag, motoriek, spraaktaal-  en leerproblematiek. Op het moment dat wij als school handelingsverlegen zijn, schakelen we deze specialisten in. Zij kijken mee, adviseren en coachen leerkrachten en/of de intern begeleider met als doel passend onderwijs, gericht op de onderwijsbehoeften van het kind.