Passend onderwijs

Algemeen

Sinds 1 augustus 2014 bestaat de Wet passend onderwijs. Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen (4 – 13 jaar) een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Op hoofdlijnen schrijft de Wet passend onderwijs het volgende voor:

  • De scholen in een bepaalde regio bieden basisondersteuning: ondersteuning die ongeacht specifieke behoeften van leerlingen op de school wordt geboden.
  • De schoolbesturen in Nederland hebben een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat een school de taak heeft om ieder kind een passende onderwijsplek te bieden. De school is ook verantwoordelijk voor het vinden van een goede eventueel andere schoolplek wanneer dit noodzakelijk is voor de optimale ontwikkeling van een kind.
  • Alle scholen voorzien in een schoolondersteuningsprofiel waarin staat welke ondersteuningsmogelijkheden een school te bieden heeft en hoe die ondersteuning is georganiseerd.

 

Samenwerkingsverband

Onze school participeert in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden. De scholen binnen PPO regio Leiden verzorgen samen passend onderwijs voor kinderen van 4 – 13 jaar. We gaan daarbij uit van hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun talenten. Bij het samenwerkingsverband zijn zowel de gewone basisscholen als de scholen voor speciaal (basis) onderwijs betrokken. Klik hier voor meer informatie over Passend Primair Onderwijs in onze regio. Voor meer algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de volgende website: http://www.passendonderwijs.nl/

 

Specialist passend onderwijs en expertise centrum

Vanuit het samenwerkingsverband worden wij als school ondersteund door een onderwijsspecialist passend onderwijs en experts uit het expertise centrum (AED Leiden). In dit team zitten specialisten op het gebied van gedrag, motoriek, spraak-, taal-  en leerproblematiek. Op het moment dat wij als school handelingsverlegen zijn, schakelen we deze specialisten in. Zij kijken mee, adviseren en coachen leerkrachten en/of de intern begeleider met als doel passend onderwijs, gericht op de onderwijsbehoeften van het kind.