Documentatie


AANVRAAG EXTRA SCHOOLVERLOF

Vanaf het vijfde jaar is een kind leerplichtig. Dat wil zeggen dat het de plicht heeft op school te zijn. Indien dat om een of andere reden niet mogelijk is, is daar toestemming voor nodig van school. De school is verplicht aan het bestuur en de inspectie hiervan melding te maken.

Mogelijke redenen voor extra verlof kunnen zijn;

 • Verhuizing- huwelijk,
 • Ernstige ziekte of overlijden van een familielid van de leerling tot en met de  vierde graad
 • In uitzonderlijke omstandigheden
 • Vakantie buiten de schoolvakanties.


Geen reden voor extra verlof zijn;

 • Sportevenementen buiten schoolverband
 • Concerten
 • Het bezoeken van een tentoonstelling, een pretpark en soortgelijke evenementen  buiten schoolverband
 • Als regel; vakantie buiten de schoolvakanties.

Voor het toekennen van verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties gelden strenge regels. Een dergelijk verlof dient zo vroeg mogelijk bij de directie te worden aangevraagd. U kunt een aanvraagformulier ophalen bij de administratie.


GEDRAGSREGELS BINNEN HET OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS IN OEGSTGEEST

De openbare scholen in Oegstgeest en het bestuur vinden het belangrijk dat de relatie tussen de verschillende partijen (leerlingen, ouders, leerkrachten, klassenassistenten, begeleiders, directeuren, bestuursleden, enzovoorts) goed verloopt. Een goede relatie komt ten goede aan het onderwijs en haalt veelal het beste uit de kinderen en de leerkrachten. Toch is het nodig om ook te kijken naar situaties waarin de relatie verstoord kan raken. Problemen kunnen zich tenslotte altijd voordoen. Daarom hebben we spelregels: gedragsregels waaraan we ons moeten houden.

Welk gedrag tolereren we niet?
Het is vrijwel onmogelijk om een opsomming te maken van ontoelaatbaar gedrag. Daarom geven we hier in algemene termen aan wat ons inziens niet kan:

 1. Psychisch of fysiek geweld gericht tegen medeleerlingen, leerkrachten, schoolpersoneel en ouders voor, tijdens en na schooltijd(als er een relatie is met school);medeleerlingen pesten;
 2. Intimiderend gedrag, onbeschoft gedrag en dito taalgebruik jegens medeleerlingen, leerkrachten, schoolpersoneel en ouders;
 3. Ernstig onbehoorlijk gedrag dat ten koste gaat van de eenheid van de groep.

Mogelijke gevolgen van ontoelaatbaar gedrag
Voor alle duidelijkheid: ontoelaatbaar gedrag kan het gedrag zijn van een of meerdere leerlingen, maar ook van een ouder of verzorger. De maatregelen die we aan dit gedrag koppelen, kunnen verschillend zijn. Bij elke maatregel staat het belang van de individuele leerling voorop: Het belang dat de leerling zich ongestoord verder kan ontwikkelen en bekwamen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. In eerste instantie geven we alleen een waarschuwing. Dat doen we mondeling of schriftelijk. In ernstige gevallen geven we een schriftelijke waarschuwing aan de ouders van de leerling. Alleen in uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij fysiek geweld) leggen we meteen een maatregel op.

Is het gedrag van een leerling afkomstig? Dan nemen de we hem of haar tijdelijk uit de groep. Hij of zij volgt dan voor een beperkt aantal dagen apart lessen. Wij stellen de ouders hiervan op de hoogte en nodigen ze tegelijk uit voor een gesprek. Samen met hen bekijken we, hoe we de leerling (weer) kunnen integreren in de groep.

Is dit onvoldoende of staat deze maatregel niet in verhouding tot het gedrag? Dan kan de leerling een tijdje geschorst worden. Hiervan brengen we de ouders en de inspectie op de hoogte. We blijven echter streven naar een (re)integratie in de groep.

Nogmaals: het gedrag kan ook van een ouder of verzorger afkomstig zijn. Dat gedrag kan dan gevolgen hebben voor het kind van die ouder of verzorger. Zijn wij ervan overtuigd dat de leerling, ook na maatregelen, niet te handhaven is? Dan kunnen wij de leerling van school sturen. Samen met het OPOO-bestuur zullen we dan alle moeite doen om de leerling op een andere openbare school in Oegstgeest te plaatsen. Of om te bemiddelen bij plaatsing op een andere, meer passende school buiten de bestuurlijke bevoegdheid van het OPOO. Vanzelfsprekend houden we de ouders van de leerling en de inspectie op de hoogte van de ontwikkelingen.