Groepsindeling

Bij de groepsindeling spelen vele factoren een rol. Een aantal belangrijke zijn (in willekeurige volgorde):

  • De verhouding meisjes/jongens – een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de verschillende ‘groepers’.
  • Het aantal kinderen in een groep – vriendjes en vriendinnetjes – broers en zussen.
  • Sociale samenstelling van de nieuwe groep (bijv. of het kind voldoende aansluitingsmogelijkheden heeft.
  • Verwachte aansluiting kind-leerkracht.

De ervaring leert dat het nagenoeg niet voorkomt dat een groep in zijn geheel kan doorstromen naar een volgende groep, meestal gebeurt dit in kleinere groepjes. Uitgangspunt is dat er evenwichtige groepen ontstaan waarin het voor alle kinderen en hun leerkrachten prettig verblijven is.  

Bij de verdeling is het van het grootste belang dat wij over alle relevante informatie beschikken. Mocht u als ouder/verzorger van een kind in groep 2, 4 of 6 wensen over de indeling van uw kind hebben, of wilt u informatie die voor de indeling van belang zou kunnen zijn met de leerkracht bespreken, dan verzoeken we u om dit voor 1 april schriftelijk aan de directie kenbaar te maken. We wijzen er met nadruk op, dat deze aanvullende informatie in de verdeling zal worden meegewogen, naast alle andere argumenten en factoren, maar nooit beslissend kan zijn. Informatie die ons pas bereikt als de definitieve lijst al rond is, kan niet meer meegewogen worden. Nadat de definitieve groepslijsten aan de kinderen zijn meegegeven, worden er geen veranderingen meer in de groepsindeling gemaakt.