Interne begeleiding

Organisatie van de leerlingbegeleiding en ondersteuning
Onze school kent, op ieder niveau in de school, een duidelijke structuur wat betreft de leerlingbegeleiding en ondersteuning. Op groepsniveau wordt de begeleiding uitgevoerd door de groepsleerkracht. Met behulp van observaties en een uitgebreid kind volgsysteem (IEP) volgt deze de ontwikkeling en vordering van de kinderen. Hij of zij geeft zo nodig extra ondersteuning in de groep. Heeft het kind meer begeleiding nodig, dan wordt het kind aangemeld bij het Leerplein. De ondersteuning wordt gegeven een klein groepje. Ouders krijgen informatie bij de start van de ondersteuning en bij afronding van de hulp een overzicht van wat er gedaan is, het resultaat en advies voor eventueel vervolg. Ter ondersteuning van de leerkracht heeft elke groep een Intern Begeleider (IB’er). Deze houdt ook alle gegevens uit het kind volgsysteem bij, helpt de leerkracht bij het signaleren van eventuele problemen en ondersteunt de leerkracht bij het maken van werkplannen en handelingsplannen. Regelmatig voeren zij ook gesprekken met leerkracht en ouders. Is er nader onderzoek nodig, dan wordt in samenspraak met ouders gekeken bij welke instantie het kind het beste kan worden aangemeld. De school werkt samen met Onderwijs Advies, de schoolbegeleidingsdienst waaronder onze school valt. Op regioniveau participeert de school in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (www.pporegioleiden.nl)

Externe instanties
De school kan in die gevallen de hulp inroepen van een aantal externe instanties, die hieronder zijn beschreven.

Schoolbegeleidingsdienst
De school maakt gebruik van de diensten van OnderwijsAdvies Leiden. De schoolbegeleider is orthopedagoog of GZ psycholoog.

Logopedie
De logopedie op onze school wordt verzorgd door een logopedist van OnderwijsAdvies. Zij is er voor leerlingen die problemen hebben op het gebied van spraak, stem, taal en gehoor. Na toestemming van de ouders worden leerlingen rond hun 5de verjaardag gescreend. De bevindingen van de screening worden besproken met leerkracht en ouders. Als blijkt dat er logopedische begeleiding nodig is, bespreekt de logopedist met de ouders het vervolg: adviezen, verwijzing naar vrijgevestigde logopedist, controle of (kortdurende) begeleiding op school. Ook leerlingen uit de andere groepen kunnen door de ouders, leerkrachten of jeugdarts aangemeld worden voor logopedisch onderzoek.

Jeugdarts Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Het JGZ-team van onze school bestaat uit een jeugdarts, een sociaal verpleegkundige en een assistente. Zij nemen in groep 2 en 7 bij de kinderen een preventief gezondheidsonderzoek, danwel een screening af. Als ouders dat willen kunnen zij altijd rechtstreeks contact opnemen met de jeugdarts via de website van het CJG: https://www.cjgoegstgeest.nl/