Handelingsgericht werken

In het Montessorionderwijs ligt de nadruk op begeleiding van het individuele kind. Door observatie, het persoonlijk contact bij het aanbieden van het materiaal, het stimuleren van zelfwerkzaamheid en door attent te zijn op bijzonderheden die extra aandacht vragen, kan de leerkracht de onderwijsbehoeften van elk kind in kaart brengen. Binnen de school wordt gewerkt volgens de cyclus van Handelingsgericht werken (HGW). HGW gaat uit van zes principes:*

  • onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders staan centraal;
  • de werkwijze is systematisch en transparant;
  • we werken doelgericht en geven haalbare adviezen;
  • we werken vanuit een transactioneel kader;
  • leerkrachten, zorgteam, ouders, kind en eventuele externe deskundigen werken constructief samen;
  • positieve aspecten van leerlingen, leerkracht, zorgteam en ouders zijn van groot belang.

Deze principes zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan, waarbij de nadruk ligt op doelgericht, systematisch en transparant werken. Het blijkt een succesvol middel om passend onderwijs in te voeren.

Meer informatie over Handelingsgericht werken vindt u op: http://wij-leren.nl/handelingsgericht-werken.php

* Uit: Pameijer, N. e.d., Handelingsgericht werken op school; samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag, Leuven/Den Haag: Acco