Dyslexie

Wat is dyslexie?

De term ‘dyslexie’ is een samenvoeging van de Griekse woorden: dys (niet goed functioneren) en lexis (taal of woorden). Bij dyslexie gaan lezen, spellen en schrijven moeizaam, er is sprake van een leerstoornis. Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie, iedereen kan het hebben. In Nederland wordt dyslexie officieel aangeduid als: een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Dyslexie leidt niet alleen tot problemen in lezen en spellen, het leidt vaak ook tot ongewenste gevoelens als faalangst, frustratie, demotivatie en onzekerheid. Ook kunnen kinderen met dyslexie moeite hebben met het aanbrengen van structuur en automatiseren. Daarom is het belangrijk tijdig en op de juiste manier kinderen met dyslexie te herkennen en te begeleiden.  

Begeleiding   
Vanaf groep 2 worden alle kinderen op het gebied van leesontwikkeling gevolgd met behulp van het “Protocol leesproblemen en Dyslexie”. Uit onderzoek is gebleken dat een vroegtijdige onderkenning en gerichte hulp, de problemen van dyslectische kinderen kan verminderen. Bij sommige ontwikkeltaken kun je afwachten en een kind meer tijd geven, bij de leesontwikkeling is dit niet verstandig. 

Ter preventie van leesproblemen werken wij op school o.a. met het tutor ondersteund computerprogramma: BOUW en Letterster.

In groep 2 wordt aan de hand van observaties en door afname van enkele toetsen, bekeken welke kinderen na de voorjaarsvakantie gaan starten met BOUW. Met name de kinderen bij wie dyslexie in de familie voorkomt en de kinderen bij wie het Nederlands niet de thuistaal is, worden goed gevolgd en besproken.

Wanneer daar aanleiding toe is, kunnen kinderen ook in groep 3 nog instromen in dit programma.

Intensieve monitoring van de leesontwikkeling loopt door in groep 3, 4 en 5. Kinderen die dreigen achter te blijven krijgen direct ondersteuning op het Leerplein. De Openbare Montessorischool  heeft een specialist op het gebied van lezen en dyslexie in dienst. Zij geeft ondersteuning aan de kinderen die problemen hebben met lezen en/of spelling. De ondersteuning wordt zoveel mogelijk aangepast aan wat het kind nodig heeft. We werken in groepjes omdat dit in de meeste gevallen beter resultaat oplevert en dit ook beter aansluit bij onze visie.  

Diagnose

Halverwege groep 4 kan pas definitief officieel vastgesteld worden of er sprake is van dyslexie. Dit heeft te maken met de criteria waaraan een dergelijke diagnose moet voldoen. Dyslexie komt in vele vormen voor, het kan ernstig zijn en er kan ook sprake zijn van een lichte vorm van automatiseringsproblematiek. Alleen kinderen met de ernstige enkelvoudige vorm van dyslexie komen in aanmerking voor een dyslexieonderzoek en een dyslexiebehandeling die door de gemeente vergoed wordt. 

Wanneer er sprake is van comorbiditeit kan niet worden vastgesteld welke “stoornis” de oorzaak van de lees en/of spelling problemen is. De “andere” stoornis kan van (negatieve) invloed zijn op de leerbaarheid. Op dit moment is het wel zo dat als er sprake is van bijv. ADHD en dit onder controle is (door therapie of medicatie) er wel vergoede ondersteuning verkregen kan worden.  

Dyslexieonderzoek en behandeling

Onze leesspecialist bekijkt of het kind in aanmerking komt voor de vergoede zorg en maakt het dossier in orde. Het dossier wordt namens de ouders verstuurd naar Onderwijs Advies in Zoetermeer. Vanaf dat moment zijn de ouders het eerste aanspreekpunt voor OA. Wanneer Ernstige Enkelvoudige Dyslexie is vastgesteld vindt de behandeling bij voorkeur plaats binnen school en onder schooltijd, uitgevoerd door OA. 

Compenserende maatregelen

Wanneer een kind dyslexie heeft, wordt door leerkracht, ouders en kind besproken welke compenserende en/of ondersteunende afspraken er gemaakt kunnen worden. Dit kan per kind zeer verschillen.

Het inzetten van ondersteunende, digitale programma’s als Kurzweil vindt plaats wanneer er sprake is van zeer ernstige dyslexie en dit de didactische ontwikkeling van het kind ernstig belemmert.

Voor meer informatie kunt u naar de volgende websites:

www.dyslexieweb.nl

www.lexima.nl

www.balansdigitaal.nl

www.woordhelder.nl